Uverejnené Vložiť komentár

Denisa Slavkovská – VNÚTROPLOCHY – Výstava

Denisa Slavkovská

Denisa Slavkovská – VNÚTROPLOCHY

Wine Gallery

Záhradnícka 72, Bratislava

Otvorenie: piatok 6. 8. 2021 o 18.00 hod.

Trvanie: 6. 8. – 6. 9. 2021

Pokračovanie výstavy:

New Platform Gallery

DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3, Bratislava

Trvanie: 28. 7. – 1. 9. 2021

Kurátori: Marianna Brinzová a Andrej Jaroš

Wine Gallery v spolupráci s New Platform Gallery[1] predstavuje ďalšiu samostatnú autorskú výstavu vo výstavnom pláne na rok 2021. Po pauze zapríčinenej koronavírusom sa v priestoroch vinárne na Záhradníckej ulici a Domu kultúry Zrkadlový háj ako druhá prezentuje vizuálna umelkyňa Denisa Slavkovská (*1994) s výstavným projektom Vnútroplochy. Výstava, ktorá prezentuje autorkine najnovšie maľby a kresby, je koncipovaná ako dvojvýstava, respektíve jedna výstava prebiehajúca na dvoch miestach súčasne. Pokračovanie výstavy je od 28. 7. 2021 sprístupnené v priestore New Platform Gallery v DK Zrkadlový háj na Rovniankovej 3 v Petržalke, kde sú vystavené obrazy a kresby, ktoré nadväzujú na inštaláciu vo vinárni. Všetky diela sú výstupom zo štipendia udeleného Fondom na podporu umenia a doteraz neboli nikde verejne prezentované. 

Projekt Vnútroplochy začal vznikať ešte v čase, keď autorka dokončila štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, ale pandémia už bola v plnom prúde. S oboma týmito skutočnosťami sa musela nejakým spôsobom vyrovnať, ako na ľudskej, tak i profesijnej báze. Vnútroplochy mali pôvodne nadväzovať na jej magisterskú prácu How it Was to be a Human?, v ktorej skúmala symbol ľudskej postavy/človeka. Pomocou sociálneho výskumu a štúdia sémantiky sa vtedy Slavkovská snažila vytvoriť znak, ktorý by bol všeobecne čitateľný a vo svojom základe divákom jednotne interpretovaný – bez rozdielu na kultúrne zázemie, časové obdobie, vek recipienta a ostatné vonkajšie vplyvy. Projektom skúmala človeka ako súčasť ľudstva, generácie, pohlavia, rasy, kultúry, národnosti, náboženstva, no i ako samostatnú jednotku s osobnou skúsenosťou a prežívaním. Od predošlého projektu sa Slavkovská snažila ráznejšie odosobniť a posunúť sa ďalej, lebo cítila isté zacyklenie a pochybnosti o svojej tvorbe, cez ktoré sa potrebovala preniesť. Vymedzila si na to priestor a čas a dopriala si dostatok voľnosti. Jej postupy v rámci procesu tvorby by sme teda mohli označiť skôr za asociatívne a z časti automatické. Vizuálne sa od starších diel vzďaľuje, ale svojím spôsobom naďalej skúma človeka, jeho telesnosť a vnútorné i vonkajšie prežívanie. Cez svoju osobnú skúsenosť a pamäť abstrahuje jednotlivé fragmenty a vnemy z hmotného aj myšlienkového sveta. 

O projekte Vnútroplochy Slavkovská spočiatku uvažovala ako o projekte so všeobecnejším názvom, ktorý by vo svojej podstate popisoval dej odohrávajúci sa v ploche obrazu. Počas procesu a neustáleho hľadania akoby novej témy/idey/obsahu si autorka uvedomila ďalšie významové súvislosti. To viedlo k vytvoreniu veľkej série diel, ktorá sa neustále rozrastá a obsahuje najmä maľby a kresby. Tieto výstupy pripomínajú vnútornosti alebo pohlavné orgány, ktoré sa postupne abstrahujú a rozplývajú do mäkkých zvlnených prvkov a fragmentov. Hľadanie idey a formy diel bolo pre autorku vo veľkej miere intuitívne a ako sama hovorí, „začalo sa fázou zúfalstva, ktorá vyústila do nekontrolovateľnej ľahostajnosti k materiálu, vizuálu a obsahu. Hľadanie prechádzalo cez infantilnú spomienku na detstvo a fascináciu farbou a tvarom, po ktorej nasledovalo hlboké sebapozorovanie a skúmanie toho, čo sa na týchto skúšobných skiciach opakuje a prečo. Potom prichádzalo postupné uvedomovanie si vlastnej osobnosti, akceptovanie svojich chýb a predností. Tento proces bol miestami boj, či už za, alebo proti osobnému umeleckému egu, a vyplynula z neho schopnosť vidieť a priznať si veci také, aké sú.“ 

Aktuálna maliarska tvorba Denisy Slavkovskej prezentovaná na výstave Vnútroplochy môže na diváka pôsobiť skôr plošne, keďže vychádza z jej absolvovaného štúdia grafiky (bakalárske štúdium) a daností média kresby. Vo Vnútroplochách však autorka plochu zámerne vníma ako povrch nekonkrétneho tvaru, pričom skúma jej záhyby, vibrujúce objemy, farby a pohyb formujúci charakter daného tvaru. Konečný vyabstrahovaný tvar sa svojimi vlastnosťami postupne vrýva do našej mysle, v ktorej si hľadá dočasné miesto. Núti nás rozpamätávať sa a asociovať… Obrazy Denisy Slavkovskej tak hovoria o osobnej skúsenosti, ktorá je však prenesiteľná. V jej Vnútroplochách prebieha snaha o komunikáciu medzi autorom a divákom, je to však komunikácia podvedomá, smerovaná cez daný výjav/obraz smerom von a späť.

Denisa Slavkovská (*1994, Poprad) je absolventkou Ateliéru maľby Rastislava Podhorského a Martina Špirca na VŠVU v Bratislave a Ateliéru grafiky a experimentálnej tvorby Petra Ronaia na Fakulte umení TUKE. Má za sebou niekoľko samostatných výstav na Slovensku a skupinových prezentácií u nás aj v zahraničí. V roku 2019 sa stala finalistkou českej Ceny Exit – súťaže pre študentov/študentky českých a slovenských vysokých umeleckých škôl študujúcich v programe Výtvarné umenie, ktorú vyhlasuje Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Aktuálne je finalistkou súťaže Maľba – Cena Nadácie VÚB pre rok 2021. Venuje sa maľbe, jej presahom, kresbe a tvorbe inštalácií, pričom aktuálne skúma postavenie človeka vo vzťahu k osobnému i verejnému priestoru.

Realizáciu diel autorky Denisy Slavkovskej z verejných zdrojov formou štipendia podporil Fond na podporu umenia. 


[1] Projekt New Platform Gallery (NPG) bol pôvodne nazvaný ako Platform House Gallery a sídlil v co-working centre Platform House na Sliačskej 1E v Bratislave. Pred približne rokom zmenil názov aj miesto pôsobenia. NPG je kurátorským projektom Andreja Jaroša a Marianny Brinzovej, ktorý prebieha od polovice roku 2019 až do súčasnosti. V rámci projektu realizujú výstavy v priestore DK Zrkadlový háj na Rovniankovej 3 a v priestore Wine Gallery na Záhradníckej 72 v Bratislave.