Obchodné podmienky

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.slovakiawine.com a zároveň predávajúcim je spoločnosť Crafted s.r.o., Ďurgalova 4, Bratislava  831 01, zapísaná v registri Okresného súdu Bratislava  I,  Oddiel:  Sro, Vložka číslo:  84596/B

IČO: 46 851 577
DIČ: 2023611480
IČ DPH: SK2023611480

Poštová adresa a adresa prevádzky spoločnosti je:

Crafted s. r. o.
Ďurgalova 4
Bratislava 831 01
Telefón: +421 903 971 844 – slovensky
+421 902 324 573 – anglicky
Pondelok – Piatok: 8:00 – 16:00 hod.
E-mail: info@slovakiawine.com

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov:

KUPUJÚCI – fyzická osoba od 18 r., alebo právnická osoba
PREDAJCA – Crafted s.r.o.
OBCHOD – www.slovakiawine.com

I. Objednávka

Elektronická objednávka sa považuje za záväznú v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov. Všetky ceny sú uvedené v Eurách vrátane DPH podľa platnej legislatívy.

II. Dodacie lehoty

Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu, prípadne pošte, alebo prvému dopravcovi na prepravu a vlastníctvo naň prechádza po zaplatení kúpnej sumy v plnej výške. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v čo najkratšej možnej dobe. Dohodnutá dodacia lehota platí, ak nenastanú nepredvídané alebo od vôle strán nezávislé okolnosti vylučujúce zodpovednosť, ako napríklad všetky prípady vyššej moci, ktoré znemožnia jej dodržanie. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia.

III. Cena, platobné podmienky a prepravné podmienky

Pri bezhotovostnej platbe  je tovar expedovaný najskôr po pripísaní celkovej ceny vrátane DPH v prospech účtu predajcu.

Kupujúci  uhrádza platbu:
a) Bankovým prevodom – priamo na bankový účet Crafted s.r.o.
b) Dobierkou –  platí iba pre SR pri záväznej objednávke.
c) Paypalom – hlavne pre zahraničných návštevníkov nášho obchodu. Tu môžete zaplatiť Vašou kreditnou kartou aj bez účtu na PayPal-e.
d) Kreditnou kartou – Využívame najnovšie dostupné technológie overené výrobcami Woocommerce, WordPress, Paypal.
Kupujúci platí cenu za produkt + dopravné

Spôsob dopravy:
a) Osobným prevzatím tovaru – adresa predajcu
b) Kuriérom – podľa cenníka spoločnosti, tovar je poistený
c) Slovakia wine

IV. Preberanie tovaru

Predávajúci sa zaväzuje, že bude svojim zákazníkom dodávať správny druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok platných v deň odoslania elektronickej objednávky, tovar vyhovujúci normám predpisom a nariadeniam platným na území SR. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie a poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. kuriérskou službou, prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke  a zaplatiť za tovar kúpnu cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky v súlade so zmluvou. Pri preberaní produktu je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená prípadne nekompletná, kupujúci je povinný ihneď so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode. Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na kupujúceho momentom prevzatia kupujúcim, alebo jeho splnomocnencom. Neskoršie reklamácie nebudú akceptované.

V. Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez poplatku pred jej odoslaním. Po zrealizovaní kúpno-predajnej transakcie nie je možné nákup zrušiť. Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, kde to zákon umožňuje. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť kupujúceho v pôvodnom neporušenom stave. Všetky náklady spojené s prepravou produktu preberá na seba kupujúci. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy), alebo jej časti ak:
a) Produkt sa nevyrába, alebo sa prestal vyrábať
b) Zmenila sa cena dodávateľa produktu
c) Vystavená cena produktu bola chybná

Predávajúci potvrdí stornovanie kupujúcemu výlučne písomnou formou a po prevzatí tovaru vráti do 15 dní zaplatenú sumu späť. Predávajúci má právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov a zmluvnú pokutu vo výške 10 % z fakturovanej čiastky.

VI. Záruka a servis

Vo všeobecnosti je záručná doba 24 mesiacov po prevzatí kupujúcim. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou obsluhou, neprimeraným zaobchádzaním, alebo použitím, živelnou udalosťou a katastrofou, násilným poškodením, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

Aby ste predišli znehodnoteniu vína a prípadným reklamáciám, dodržujte prosím zásady správneho skladovania nafľaškovaného vína.

VII. Záverečné ustanovenia

Crafted s.r.o. prijatím Vašich osobných údajov prijíma Váš súhlas na ich spracovanie v znení Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v informačných systémoch na dobu neurčitú. Tieto údaje budú použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru). Môžete ich písomnou formou, alebo mailom kedykoľvek odvolať. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka a inými súvisiacimi právnymi predpismi. Podľa zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole je všeobecným orgánom trhového dozoru vo veciach ochrany spotrebiteľa na vnútornom trhu Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa.

Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením, alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti 01. 09. 2018.

Obsah domény www.slovakiawine.com a všetky jej stránky podliehajú autorskému právu. Akékoľvek používanie obsahu, alebo jeho časti, je možné len s písomným súhlasom konateľa spoločnosti Crafted s.r.o.